Екофорум за устойчиво развитие

- реклама -spot_img

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” внесе становище при министър-председателя и министрите на икономиката и на околната среда, в което изразява несъгласие с включените лобистки предложения, некоректните твърдения и направените пропуски при подготовката на националната стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г. Сдружението призовава те да бъдат коригирани, за да бъде защитен обществения интерес на гражданите и на заинтересованите лица, както и стратегическите интереси на държавата.

Еколозите изразяват опасения, че продължава да има случаи, при които се пренебрегва провеждането на обществени обсъждания с местните заинтересовани страни при разширяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения в отрасъла. Призовават за значително повишаване на равнището и прецизността на контролната дейност от страна на държавната администрация спрямо лицата, извършващи проучване и добив на природни богатства, в т.ч. и по отношение на декларираните от тях видове и количества добити подземни богатства.

Сдружението заявява, че няма как да има пари в държавния бюджет за редица приоритетни разходи, при положение, че природните богатства се добиват срещу символични отчисления за държавата и предлагат да се проведе широка обществена дискусия относно справедливите равнища на концесионни плащания с оглед съвременните пазарни реалности, вследствие на която да бъдат актуализирани методиката за определяне на концесионните плащания и действащите концесионни договори. Това е много необходимо, тъй като понастоящем се приватизират ползите от ценността на минералните суровини, а се социализират неблагоприятните последици и загубите от тяхното проучване и добив. Съществува остра необходимост българското общество да бъде убедено, че държавата управлява добре процесите в минния отрасъл и по добросъвестен и честен начин предоставя концесии за подземни богатства.

В становището се посочва, че стратегията следва да се съобрази с принципа за предпазливостта, залегнал в основополагащите европейски договори по отношение на екологичната политика, и тя да бъде допълнена с нова екологична цел, според която приложението на неутвърдили се нови и експериментални технологии, при които съществува висок потенциален риск за околната среда и общественото здраве не следва да се допуска, докато не се натрупат достатъчно научни и технологични знания от съществуващи и в процес на внедряване европейски и световни разработки, практики и опит, което да позволи те да бъдат задълбочено и цялостно разгледани от всички заинтересовани страни.

Еколозите изразяват дълбоки резерви относно допустимостта, евентуалните последици и съответствието с обществения интерес и принципите за опазване на околната среда на предложението на Министерството на икономиката, концесионерите да закупуват държавни и общински земи и гори без търгове и конкурси. Природозащитниците изразят категорично несъгласие с предложението за автоматична промяна на предназначението и изключване от съответния фонд на публични и частни земите в границите на концесионните площи, което определят като неуместно, едностранчиво и противоречащо на обществения интерес за опазване на околната среда и зачитане правата на собствениците.

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и пет години от създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации. Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на устойчивото развитие в България, и застъпничество за представяне на екологични теми в образованието, науката и ежедневния живот.

Становището може да се прочете тук

- реклама -spot_img